Приоритети
Държавна политика
Направление в дейността на РЕКИЦ "Читалища" Перник
Експерти
   
                 
 
Приоритети:

Институционално укрепване на читалищата като самоуправляващи се културно-просветни граждански сдружения на основата на действащото българско законодателство.

Разширяване обхвата, съдържанието и партньорството за осъществяване на Национална обучителна програма, насочена към повишаване квалификацията на кадрите в читалищата и постигане на по-добър мениджмънт в тяхната работа.

Разширяване съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг от населението, в това число малцинствените общности, маргинализираните групи, хората с увреждания и др.

Усъвършенстване на механизма за финансиране на читалищата, разпределянето на държавната и общинските субсидии и осъществяването на обществен контрол.

Технологично обновяване на читалищната дейност на базата на защитени програми и проекти.