Приоритети
Държавна политика
Направление в дейността на РЕКИЦ "Читалища" Перник
Експерти
   
                 
 
Направление:
     
Направления в дейността на РЕКИЦ „Читалища” Перник:
Поддържане и актуализиране на база данни за читалищата в областта. Включване на наличните данни в националния регистър на народните читалища.
Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност. Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата.
Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности.
Подготовка и подпомагане на читалища при разработване и участие в проекти. Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата. Насърчаване и популяризиране на нови идеи и мислене в читалището.
Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа в Област Перник и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност.
Подпомагане дейността на народните читалища в сферата на опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство и любителското творчество.