Връзки:
     
Министерство на културата mc.government.bg
Информационен сайт за българските читалища mc.government.bg/reg
Регистър на народните читалища chitalishta.com
Областна администрация Перник pk.government.bg
Община Перник pernik.bg
Община Радомир radomir.bg
Община Брезник breznik.info
Община Земен zemen-bg.com
Община Трън tran.bg
Община Ковачевци kovachevtsi.com
Структурни фондове

eufunds.bg

Европейска комисия ec.europa.eu/index_bg.htm
Международен фестивал на маскарадните игри surva.org
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" glbulgaria.bg
Съюз на народните читалища unionchitalishta.eu
Регистър на обществените библиотеки bibliobg.com
Регионален исторически музей Перник museumpernik.com
ОК "Дворец на културата" Перник palacepernik.com
Общински младежки дом Перник facebook.com/omdpernik
Министерство на културата -  България и ЮНЕСКО mc.government.bg
Живи човешки съкровища Бъргария treasuresbulgaria.com
Национална агенция за приходите nap.bg
Нематериално културно наследство bulgariaich.com
Регинален център под егидата на ЮНЕСКО unesco-centerbg.org
Агенция по вписванията registryagency.bg
Национален статистически институт nsi.bg