:
     
 

- 1928
:
, ,
: +359885924379
Email:ch_kov_gd@abv.bg
:
: , - , "", " ",

 

- 1936 .
:
, ,
:
+359885924569
: Email:chitalistecepino@abv.bg
:

 

- 1927 .
:
, ,
:+359885860183
: Email:lstoianovkosacha@abv.bg :

 

- 1927
:
, ,
: +359899907485
:
Email: m.andonovkalista@abv.bg

: " ", ,

 

-1930.
:
, ,
:+359884705020 Email:prosvetaegalnica@abv.bg
:
:

 

- 1927
:
, ,
:+359896283574 Email:selskaprobudarakilovtsi@abv.bg
:
:

    -1932.
:
, ,
:+359884705026 Email:svetlinasvetlia@abv.bg
:
:
  - 1928
:
, ,
:
+359885860138 Email:vedrinalobosh@abv.bg
:
:

  - 1899
:
, ,
: +359884297761 Email:akonstantinovsirishtnik@abv.bg
:
:
,